วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

5 ขั้นตอนในการผลิตสระน้ำ ที่มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

บุคคลจึงควรคุมความอยากของตน ด้วยการสร้างศร้ฑธาในธรรม หมั่นฟังธรรมเป็นประจำ ควรประพฤติธรรมเพื่อใคร่ครวญมองเห็นความจริงตามธรรม และควรนั่งใกล้ส้ตบุรุษเพื่อฟังคำชี้แจงแถลงธรรมบ่อย ๆ
การคุมที'ตัณหาไม่ให้กลายเป็นอุปาทาน ดีกว่าไปทำกรรมแล้วไปแก้ผลกรรมภายหลัง เปรียบตังไปฆ่าหรือทำผิดศีลข้ออื่นๆ แล้วทำกรรมดีเพื่อบรรเทาอกุศลกรรมจกการฆ่าหรือการผิดศีลการรักษาศีล จึงเป็นการคุมด้ณหาไปในด้วการทำภาวนา จึงเป็นการคุมเวทนาไปในด้วการหยั่งรู้ความจริง จึงเป็นการคุมผ้สสะไปในด้วการเข้าความว่างหรือสุญญตา รู้แจ้งปรม้ตถธรรมจึงเป็นการคุมอวิชชาไปในตัวการรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวก้บสุญญตา ไกวัลยธรรมและปรมัตถธรรมอื่น ๆ สระน้ำเด็กราคา จึงเป็นการไม่ประมาทอยู่ในตัวอยู่แล้หลักการเปลี่ยนคอนพกกูเรชันขอจกวาบคิดคอนฟิกกูเรชันเป็นลักษณะทางกายภาพ เป็นเรื่องของศรัทธาที่มีปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง ถ้าปัญญาเห็นจริง ก็อาจจะเปลี่ยนคอนฟิกกเรชันของความคิดจากเชิงลบเป็นเซิงบวก ด้วยการกระทำง่ายๆ ด้งต่อไปนี้
๑. หายใจลึกๆ ช้าๆ สูดความบริสุทธิ้เข้า
๒. เปลี่ยนวิถีของลมหายใจ เช่น หายใจผ่านไขสันหลังแทนที่จะหายใจผ่านช่องท้อง
๓. ใส่ใจในอายตนะให้หลากหลายอายตนะมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังสติ
๔. เปลี่ยนการปรุงแต่งของจิต โดยการทำงานด้วยมือมากขึ้นออกแรงมากขึ้น
๕. ออกกำลังกายให้เหนื่อย เช่น เต้นแอโรบิค จ๊อคกิ้ง เล่นกีฬา ฯลฯ
การเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชันของความคิดจากเชิงลบให้เป็นเชิงบวก ด้วยประสิทธิภาพสูง ไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าการสร้างปัญญาจากไตรสิกขา คือ การทำทาน การรักษาศีล การทำภาวนา การเชื่อกฎแห่งกรรม สระน้ำเด็กมือสอง การเชื่อสังสารวัฏ และการเชื่อพุทธธรรมโดยเฉพาะสภาวธรรมที่ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า ปรมัตกธรรม การมีคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกจึงคล้ายกับการดำรงชีวิตเพื่อสร้างบารมี เป็นการสร้างบารมีจากการมีชีวิตที่เป็นปกติทุกวันไม่จำเป็นจะต้องการกิจกรรมพิเศษ เช่น วัดงานพิธีกรรม พิธีการพิเศษอย่างอื่นคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกจึงเป็นปัจจัยที่แทรกอยู่ในกลุ่มธรรมทั้งทิฏฐธ้มมิกัตถประโยชน์และสัมปรายิกัตถประโยชน์ อ้นเป็นกลุ่มธรรมทำให้ตนเป็นที,รักและประสบความสำเร็จและความรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการข้าพเจ้าหวังว่า ท่านผู้อ่านจะพยายามอ่านให้เข้าใจบทความนี้อย่างแท้จริง จนเข้าถึงสภาวธรรมที่ข้าพเจ้าพยายามจะสื่อให้ท่านเข้าถึงด้วยภาษาไทย คือคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกความคิดที่ฮแต่คุณความคิดเป็นจิตตสังขาร ความคิดเข้าไปสู่การรับรู้ของเจ้าของด้วยสองลักษณะคือ “รู้'ว่ารู้’'และ สระน้ำเป่าลมทรงสูง “สักแต่ว่ารู้”ผู้ที่ “รู้ว่ารู้” เสมือนมีปราการที,จะกั้นความคิดที่เป็นปัจจัยของมโนวิญญาณไม่ให้ก้าวลงสู่ความชอบหรือความไม่ชอบผู้ที่ “สักแต่ว่ารู้” เสมือนมีวิชชาหรือปัญญาที่รู้ว่า ความคิดกั้งหลายเป็นมายา มันเป็นเช่นนั้นเอง ถึงจะโต้ตอบก็มิได้ยึดถือหมายมั่นความคิดที่ไม่กัดเจ้าของจึงไม่ขึ้นกับลักษณะของตัวความคิดแต่จะขึ้นกับความว่องไวของสติปัญญาของผู้เป็นเจ้าของความคิด รวมกับปัญญาที่ถือไว้ ต้องสูงยิ่ง เป็นวิปัสสนาปัญญา คือ เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง

สระน้ำเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น