วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

บทบาทของตำแหน่งผู้นำในอิสลาม ตอนที่ 2


   
                                            


...ถ้าผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ไม่รู้จักวิญญาณของอิสลาม และเหยียบยาบทบัญญัติของพระเจ้าไว้ใต้ฝ่าเท้า มีสิทธี้ที่จะปกครองบรรดาผู้ศรัทธา และประชาชาติอิสลามจำเป็นต้องเชื่อฟังผู้ปกครองเช่นว่าแล้ว ไม่เป็นที่ต้องห้ามห้ามสำหรับประชาชาติอิสลามดอกหรือ ในการที่จะน่าพวกเขาไปส่ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปตำแหน่งคอลีฟะฮ์หรือไม,เชื่อฟังคำลังของคอลีฟะฮ์ซึ่งเป็นศาสนาของพระเจ้าไปแล้วความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของอิสลามยอมรับสิ่งนี้ ในฐานะรูปแบบการยอมสยบที่เหมาะสมต่อคาสนบัญญ้ติของท่านศาสดาหรือไม่ ไม่ใช่ผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของวิถีคิดแบบนี้หรือ ที่มอบสิทธี้อันไม่จำกัดให้กับทรราชที่ทรงอำนาจและกดขี่ ซึ่งไต้ปกครองมาตลอดยุคประกัติศาสตร์ในลักษณะที่แตกต่างกัน ตำแหน่งอิมามในทัศนะของชีอะฮ์คือรูปแบบการบริหารปกครองของพระเจ้า เป็นตำแหน่งที่ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งเหมือนตำแหน่งศาสดา แพยางหงส์ขาว เป็นตำแหน่งที่พระเจ้ามอบให้บุคคลที่สูงส่ง ความแตกต่างก็คือ ศาสดาเป็นผู้สถาปนาศาสนาและสำนักคิดที่สืบทอดต่อมาขณะที่อิมามเป็นผู้ปกป้องและรักษาศาสนาของพระเจ้า ในลักษณะที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิปติตามในทุกมิติของชีวิตพวกเขาทั้งคุณค่าทางจิตวิญญาณและแบบอย่างการปฏิบัติตนของอิมามหลังจากท่านคาสนทูตของพระเจ้าแล้ว ประซาชาติอิสลามต้องการบุคคลสำคัญที่สูงส่งซึ่งได้รับการประทานความรู้กำเนิดมาจากการวิวรณ์ปราคจากบาปมลทินและสามารถทำให้แนวทางของผู้สถาปนาคาสนบัญญัติคงทนถาวรตลอดไป

...บุคคลสำคัญนั้นไม่เพียงสามารถมองดูพัฒนาการทางการเมืองของยุคสมัยและปกป้องลังคมจากสิ่งที่ผิดปกติเท่านั้น แต่ต้องจัดเตรียมผู้คนที่มืความรู้ศาสนาซึ่งพวยทุ่งออกมาจากตานํ้าแห่งวิวรณ์และแปรมาจากหลักคาสนบัญญัติทั่วไปอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง กฎเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก  วิวรณ์จะถูกรักษาไว้ และคบเพลิงแห่งความยุติธรรมและสัจธรรมจะได้รับการเชิดชูให้สูงส่งตำแหน่งอิมามและคอลีฟะฮไม่ได้แบ่งแยกกัน ในวิถีทางเดียวกับหน้าที่การบริหารปกครองของท่านคาสนทูตของพระเจ้าไม,สามารถแบ่งแยกออกจากตำแหน่งศาสดาได้ จิตวิญญาณอิสลามกับการเมืองอิสลามคือสองส่วนของสิ่งสมบูรณ์หนึ่งเดียว อย่างไรก็ตามในลำดับเหตุการณ์ประว้ติศาสตร์อิสลาม อำนาจทางการเมืองได้แยกออกจากตำแหน่งอิมามทางจิตวิญญาณและมิติทางการเมืองของศาลนาได้แยกออกจากมิติทางจิตวิญญาณของมันถ้าสังคมอิสลามมิได้ถูกนำโดยบุคคลที่มีเกียรติ ยุติธรรม เกรงกลัวพระเจ้า ปราศจากความด่างพร้อยจากจริยธรรมที่สกปรก ผู้ซึ่งทั้งการกระทำและคำพูดถือเป็นแบบอย่างสำหรับประชาชน ในทางกลับกันถ้าผู้ปกครองสังคมเองเป็นผู้ละเมิดกฎเกณฑ์และหันหลังให้กฎเกณฑ์ของความยุติธรรมแล้วก็จะไม่มืสภาพแวดล้อมที่จะได้รับความยุติธรรม และเป็นไปไม่ได้ที่ ห่วงยางแฟนซีราคา คุณธรรมและความเคร่งครัดจะเจริญเติบโตและเทื่เองฟู หรือที่การบริหารปกครองแบบอิสลาม ซึ่งไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากนำพามนุษย์มุ่งไปสู่กฎเกณฑ์สูงสุด และสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงสำหรับการแพร่กระจายของคุณค่าทางจิตวิญญาณจะบรรลุผล และทำให้กฎหมายที่วางอยู่บนวิวรณ์ฃองพระเจ้ามืผลบังดับ ศีลธรรมจรรยาของผู้ปกครองและบทบาทในการบริหารปกครองมืผลกระทบที่ลึกซึ้งและทรงพลังในสังคม ซึ่งท่านอะลีผู้ปกครองของบรรดาศรัทธาซน ถือว่ามีอิทธิพลมากกว่าบทบาทการให้ศึกษาของบิดาที่บ้าน ท่านจึงกล่าวว่า

''เกี่ยวกับศีลธรรมนั้นประชาชนมีความละม้ายคล้ายคลึงกับผู้ปกครองมากกว่าบิดของพวกเขา"

โดยที่มืความสัมพันธ์และความใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างเป้าหมายของการบริหารปกครองกับคุณสมบิตและบุคลิกลักษณะของผู้นำ ในอันที่จะบรรลุสู่การบริหารปกครองทางอุดมคตินั้น เนอยู,กับการดำรงอยู่ของผู้นำ ซึ่งในตัวผู้นำดังกล่าวมีการตกผลึกทางด้านบุคลิกภาพโดเด่นของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการของสังคมที่มุ่งไปสู่ ขายห่วงยางแฟนซี ความสมบูรณ์สำหรับตำแหน่งผู้นำของตนเอง และการบริหารปกครองคือความต้องการที่เป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติ และในวิถีทางเดียวกับที่อิสลามไต้จัดเตรียมความคิดและศีลธรรมไว้ให้ปัจเจกบุคคลและมนุษยชาติโดยรวม ด้วยการประมวลและจัดระเบียบระบบกฎหมายที่สอดคล้องต้องกัน ซึ่งต้องให้ความสนใจต่อความต้องการตามธรรมชาติของตำแหน่งผู้นำในลักษณะที่กลมกลืนกับอุปนิสัยที่สำคัญของมนุษย์พระเจ้าทรงจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สิ่งมีชีวิตทุกสิงต้องการเพื่อเอาชนะความอ่อนแอและความขาดแคลนของตน รวมทั้งให้ก้าวหน้าไปสู่ความสมบูรณ์ ดังนั้น จึงเป็นไปได้หรือที่มนุษยํซึ่งไต้รับการอบรมบ่มนิสัยในความรักใคร่ต่อธรรมชาติ จะถูกยกเว้นจากกฎการมุสลิมดำเนินการที่ไม่อาจฝ่ามีนได้นี้ และถูกถอดถอนสิทธิ้จากวิธีการก้าวขึ้นสู่จิตวิญญาณจะกล่าวไต้หรือไม่ว่าพระผู้สร้าง ซึ่งเต็มไปด้วยความกรุณาอย่างเหลือคณาต่อมนุษย์ ในเรื่องการพัฒนาทางด้านร่างกาย จะถอดถอนวิธีการพื้นฐานที่สุดที่ต้องการเพื่อยกระดับจิตวิญญาณออกจากมนุษย์ ด้วยพระองค์อาจไม่เต็มใจมอบความกรุณานี้ให้เขาณ เวลาที่ท่านศาลนทูตแห่งพระเจ้าจะสิ้นชีวิต ประซาชาติอิสลามยังไม่บรรลุถึงวัฒนธรรมและวิทยาการในระดับที่จะสามารถดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ความสมบูรณ์ โดยปราศจากการคุ้มครองป้องกันและการเฝืาดูแล ได้ แผนงานที่อิสลามสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาและยก ระดับมนุษย์ยังคงไร้วิญญาณและขาดความลมบูรณ์ อิสลามจะไม่สามารถแสดงบทบาทอันทรงคุณค่าในการปลดปล่อยมนุษย์และพัฒนาพรสวรรค์ของเขาได้นอกจาก  หลักการเรื่องตำแหน่งอิมามจะได้รับการเชื่อมต่อเข้าไปตำรายุคดั้งเดิมของอิสลามกล่าวไว้ว่า ถ้าหลักการเรื่องตำแหน่งอิมาม ถูกลบออกจากไป จิตวิญญาณของบทบัญญ้ติอิสลาม ความก้าวหน้าและเรื่องเอกภาพของพระเจ้าในลังคม ที่วางอยู่บนพื้นฐานดังกล่าวก็จะสูญหายไป ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่นอกจากรูปแบบที่ไร้ชีวิตท่านศาสดาแห่งอิสลามกล่าวว่า

"ผู้ใดก็ตามเสียชีวิตโดยไม่รู้จักอิมามแห่งยุคสมัยของเขา ห่วงยางแฟนซีของแท้ จะตายในฐานะการตายของยุคโง่เขลา"

(ญาฮิลียะฮ์) เหตุผลของสิ่งนี้ก็คือยุคโง่เขลาหรือยุคก่อนอิสลามนั้น ประชาชนเป็นพวกตั้งภาคี พวกเขาไม่รู้สิ่งใด ไม่ว่าเอกภาพของพระเจ้าหรือความเป็นศาสดาการประกาศจัดประทลักษณะนี้ของท่านศาสดา แสดงให้เห็นความสำคัญว่า ท่าน1ได้แต่งตั้งตำแหน่งอิมามเอาไว้ ถึงขั้นที่หากใครล้มเหลวที่จะทำให้ชีวิตทางจิตวิญญาณของตนเข้าใกล้ชิดกับการคุ้มครองป้องกันของผู้นำที่สมบูรณ์แล้ว ก็เสมอเหมือนกับผู้ที่ใช้ชีวิตทั้งหมดไปในยุคแห่งความโง่เขลาจากนั้นจึงไปล่ความตายที่ไม่อาจไถ่ถอนได้
ห่วงยางหงส์

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

มิตรภาพ ความทรงจำดีๆ นอกเหนือความสนุก ห่วงยางแฟนซี Fitnessbarbar ตอนที่ 2                                                  
ห่วงยางพิซซ่า
    
 วิธีการจริงๆ สู่ความสำเร็จมาจากความปรารถนาอันแรงกล้า ดั่งโลหะที่บริสุทธิที่สุดเกิดจากการใช้ไฟที่ร้อนที่สุดมาถึงตรงนี้ ก็เป็นเวลาที่อาจารย์นกฮูกจะมอบภารกิจเล็กๆ เพื่อทดสอบกายและใจของปิง“เรารู้ว่าเจ้าคิดว่าเจ้ากระโดดเก่ง” อาจารย์นกฮูกเอ่ยขึ้น “แต่ขอให้เราได้ชมเป็นขวัญตาหน่อยเถอะว่าเจ้าจะทำได้ดีแค่ไหน เวลาที่ลุกขึ้นยืน แล้วเดินไปรอบๆ”ปิงส่ายหัวดิก “ผมไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดอะไร”“เราแก่แล้วบางครั้งปีกของเราก็อาจจะแข็งและปวดเพราะโรคไขข้อแต่คำพูดของเรายังชัดเจนเสมอ เจ้าได้ยืนที่เราพูดแล้ว”ปิงจ้องหน้าอาจารย์นกฮูกอย่างไม่อยากเชื่อหูตัวเอง

...“ขอโทษ  เถอะครับ แต่ก่อนอื่น ผมเดินไม่ได้ ผมไม่เคยเดินมาก่อน”“ประการต่อมา ผมไม่ได้เป็นกบกระโดดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่มีความหมายนะครับ เพราะไม่ว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้าจะเป็นเซ่นไร การกระโดดคือสิ่งที่ผมต้องใช้เพื่อพาผมไปยังทุกที่ที่ผมต้องการจะไป”อาจารย์นกถูกจ้องหน้าลูกศิษย์ตาไม่กะพรับ แล้วตะโกนเสียงด้ง“เอาละ ฟังให้ดีๆ นะ เจ้าเดินได้  ห่วงยางหงส์ และเจ้าก็จะเดิน เริ่มต้นกันเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้น การใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนี้ ก็คงเสียเปล่า และเราขออวยพรให้เจ้ามีความสุขกับการได้กระโดดไปทั่วทุกหนทุกแห่งเท่าที่พรสวรรค์เพียงประการเดียวของเจ้าจะพาไป เราเชื่อว่าเจ้าไม่ต้องพึ่งใครอีก”ปิงหน้าถอดสีทันที คำพูดที่ตัดเยื่อใยของอาจารย์นกฮูกไม่ได้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ถ้าเขาไม่พยายามทำตามคำทั่งของอาจารย์นกฮูกแม้เพียงน้อยนิด การเคี่ยวเข็ญสอนทั่งที่ได้รับก็เป็นอันสิ้นสุด ซึ่งหมายถึงจุดจบของทุกอย่างที่เขาต้องการและต้องมี อย่างน้อยปิงก็ตระหนักในความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีมาถึงจุดนี้ ประเด็นที่ว่ากบเดินได้หรือไม่ได้ ก็เป็นประเด็นที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ถกเถียงหาข้อสรุปกันมานานเกือบ 150 ปีแล้วผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เสิ้อยคลานมักจะอ้างว่ากบเดินได้ของ แพยางแฟนซีราคาถูก ทวีปแอฟริกาที่อาศัยอยู่แถวชายฝังตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์กับกบสีเขียวที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ในทวีปอเมริกาเหนือ ล้วนชอบเดินมากกว่ากระโดด

...แต่นักธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าไม่ยอมลดราวาศอกกับข้อถกเถียงใดๆ ก็โต้กลับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกบทั้งสองเผ่าพันธุนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นการคลานมากกว่า นอกจากความพยายามในการเอาชนะกันด้วยคำพูดแล้ว ถ้าคุณยังมองหาหลักฐานที่หนักแน่นเพื่อยืนยันว่ากบยืนบนขาหลัง แล้วออกเดินไปข้างหน้าด้วยขาหลังทั้งสองข้างได้ คุณก็ควรที่จะได้อยู่ที่นั่นด้วยในคาคืนที่ปิงเดินให้เห็นแต่ก็ไม่ใช่หนแรกที่เขาพยายามหรอกนะและก็ไม่ใช่ครั้งที่สองด้วยและถ้าคุณยังมีที่ไหนที่อยากจะไปในคาคืนนั้น บางที คุณก็อาจจะไปทำธุระให้เสร็จก่อน ในเมื่อการนั่งรอให้ปิงเดินได้จริงๆ แค่สองสามก้าวก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ภาพของกบตกที่นั่งลำบาก หกล้มหกลุกหัวทิ่มหัวตำ หน้ากระแทกพื้น ไม,ใช่ภาพที่สวยงามอะไรนัก“ผมทำไม่ได้” ปิงโอดครวญด้วยความทรมานแต่อาจารย์นกฮูกไม่มีทีท่าว่าจะประหลาดใจแม้แต่น้อยสายตาของผู้รู้จับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของปิง “ถ้าเชื่อว่าทำไม่ได้ เจ้าก็จะทำไม่ได้ แต่ถ้าเชื่อว่าทำได้ เจ้าก็จะทำได้ คำพูดก่อเกิดความเชื่อและความเชื่อเป็นบ่อเกิดของการกระทำ”อาจารย์นกฮูกอธิบายต่อ ห่วงยางเล่นน้ำยูนิคอร์น “การที่จะกำชะตากรรมของเจ้าไว้ในมือของตัวเองนั้น เจ้าต้องเป็นนายของความคิดให้ได้ อะไรที่เจ้าคิด และคิดอย่างไร จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเจ้า“แต่ถ้าเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตตามฝัน ไม่ว่าเจ้าคิดจะทำตามนั้นหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ผิดทั้งคู่ ถ้าเจ้าต้องการ เราจะแบ่งปันความคิดที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้เจ้าลุกขึ้นเดินต่อไป”ปังอ้อนวอน “ขอร้องละครับ บอกผมเถอะครับ เข่าของผมถลอกไปหมดแล้ว แล้วขาของผมก็หมดแรง จนแทบจะยืนไม,ติดพื้นอยู่แล้วผมกำลังจะล้มอยู่แล้วนะครับ ช่วยบอกผมทีเถอะครับ ว่าความลับคืออะไร”ห่วงยางแฟนซี