วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

บทบาทของตำแหน่งผู้นำในอิสลาม ตอนที่ 2


   
                                            


...ถ้าผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ไม่รู้จักวิญญาณของอิสลาม และเหยียบยาบทบัญญัติของพระเจ้าไว้ใต้ฝ่าเท้า มีสิทธี้ที่จะปกครองบรรดาผู้ศรัทธา และประชาชาติอิสลามจำเป็นต้องเชื่อฟังผู้ปกครองเช่นว่าแล้ว ไม่เป็นที่ต้องห้ามห้ามสำหรับประชาชาติอิสลามดอกหรือ ในการที่จะน่าพวกเขาไปส่ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปตำแหน่งคอลีฟะฮ์หรือไม,เชื่อฟังคำลังของคอลีฟะฮ์ซึ่งเป็นศาสนาของพระเจ้าไปแล้วความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของอิสลามยอมรับสิ่งนี้ ในฐานะรูปแบบการยอมสยบที่เหมาะสมต่อคาสนบัญญ้ติของท่านศาสดาหรือไม่ ไม่ใช่ผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของวิถีคิดแบบนี้หรือ ที่มอบสิทธี้อันไม่จำกัดให้กับทรราชที่ทรงอำนาจและกดขี่ ซึ่งไต้ปกครองมาตลอดยุคประกัติศาสตร์ในลักษณะที่แตกต่างกัน ตำแหน่งอิมามในทัศนะของชีอะฮ์คือรูปแบบการบริหารปกครองของพระเจ้า เป็นตำแหน่งที่ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งเหมือนตำแหน่งศาสดา แพยางหงส์ขาว เป็นตำแหน่งที่พระเจ้ามอบให้บุคคลที่สูงส่ง ความแตกต่างก็คือ ศาสดาเป็นผู้สถาปนาศาสนาและสำนักคิดที่สืบทอดต่อมาขณะที่อิมามเป็นผู้ปกป้องและรักษาศาสนาของพระเจ้า ในลักษณะที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิปติตามในทุกมิติของชีวิตพวกเขาทั้งคุณค่าทางจิตวิญญาณและแบบอย่างการปฏิบัติตนของอิมามหลังจากท่านคาสนทูตของพระเจ้าแล้ว ประซาชาติอิสลามต้องการบุคคลสำคัญที่สูงส่งซึ่งได้รับการประทานความรู้กำเนิดมาจากการวิวรณ์ปราคจากบาปมลทินและสามารถทำให้แนวทางของผู้สถาปนาคาสนบัญญัติคงทนถาวรตลอดไป

...บุคคลสำคัญนั้นไม่เพียงสามารถมองดูพัฒนาการทางการเมืองของยุคสมัยและปกป้องลังคมจากสิ่งที่ผิดปกติเท่านั้น แต่ต้องจัดเตรียมผู้คนที่มืความรู้ศาสนาซึ่งพวยทุ่งออกมาจากตานํ้าแห่งวิวรณ์และแปรมาจากหลักคาสนบัญญัติทั่วไปอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง กฎเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก  วิวรณ์จะถูกรักษาไว้ และคบเพลิงแห่งความยุติธรรมและสัจธรรมจะได้รับการเชิดชูให้สูงส่งตำแหน่งอิมามและคอลีฟะฮไม่ได้แบ่งแยกกัน ในวิถีทางเดียวกับหน้าที่การบริหารปกครองของท่านคาสนทูตของพระเจ้าไม,สามารถแบ่งแยกออกจากตำแหน่งศาสดาได้ จิตวิญญาณอิสลามกับการเมืองอิสลามคือสองส่วนของสิ่งสมบูรณ์หนึ่งเดียว อย่างไรก็ตามในลำดับเหตุการณ์ประว้ติศาสตร์อิสลาม อำนาจทางการเมืองได้แยกออกจากตำแหน่งอิมามทางจิตวิญญาณและมิติทางการเมืองของศาลนาได้แยกออกจากมิติทางจิตวิญญาณของมันถ้าสังคมอิสลามมิได้ถูกนำโดยบุคคลที่มีเกียรติ ยุติธรรม เกรงกลัวพระเจ้า ปราศจากความด่างพร้อยจากจริยธรรมที่สกปรก ผู้ซึ่งทั้งการกระทำและคำพูดถือเป็นแบบอย่างสำหรับประชาชน ในทางกลับกันถ้าผู้ปกครองสังคมเองเป็นผู้ละเมิดกฎเกณฑ์และหันหลังให้กฎเกณฑ์ของความยุติธรรมแล้วก็จะไม่มืสภาพแวดล้อมที่จะได้รับความยุติธรรม และเป็นไปไม่ได้ที่ ห่วงยางแฟนซีราคา คุณธรรมและความเคร่งครัดจะเจริญเติบโตและเทื่เองฟู หรือที่การบริหารปกครองแบบอิสลาม ซึ่งไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากนำพามนุษย์มุ่งไปสู่กฎเกณฑ์สูงสุด และสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงสำหรับการแพร่กระจายของคุณค่าทางจิตวิญญาณจะบรรลุผล และทำให้กฎหมายที่วางอยู่บนวิวรณ์ฃองพระเจ้ามืผลบังดับ ศีลธรรมจรรยาของผู้ปกครองและบทบาทในการบริหารปกครองมืผลกระทบที่ลึกซึ้งและทรงพลังในสังคม ซึ่งท่านอะลีผู้ปกครองของบรรดาศรัทธาซน ถือว่ามีอิทธิพลมากกว่าบทบาทการให้ศึกษาของบิดาที่บ้าน ท่านจึงกล่าวว่า

''เกี่ยวกับศีลธรรมนั้นประชาชนมีความละม้ายคล้ายคลึงกับผู้ปกครองมากกว่าบิดของพวกเขา"

โดยที่มืความสัมพันธ์และความใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างเป้าหมายของการบริหารปกครองกับคุณสมบิตและบุคลิกลักษณะของผู้นำ ในอันที่จะบรรลุสู่การบริหารปกครองทางอุดมคตินั้น เนอยู,กับการดำรงอยู่ของผู้นำ ซึ่งในตัวผู้นำดังกล่าวมีการตกผลึกทางด้านบุคลิกภาพโดเด่นของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการของสังคมที่มุ่งไปสู่ ขายห่วงยางแฟนซี ความสมบูรณ์สำหรับตำแหน่งผู้นำของตนเอง และการบริหารปกครองคือความต้องการที่เป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติ และในวิถีทางเดียวกับที่อิสลามไต้จัดเตรียมความคิดและศีลธรรมไว้ให้ปัจเจกบุคคลและมนุษยชาติโดยรวม ด้วยการประมวลและจัดระเบียบระบบกฎหมายที่สอดคล้องต้องกัน ซึ่งต้องให้ความสนใจต่อความต้องการตามธรรมชาติของตำแหน่งผู้นำในลักษณะที่กลมกลืนกับอุปนิสัยที่สำคัญของมนุษย์พระเจ้าทรงจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สิ่งมีชีวิตทุกสิงต้องการเพื่อเอาชนะความอ่อนแอและความขาดแคลนของตน รวมทั้งให้ก้าวหน้าไปสู่ความสมบูรณ์ ดังนั้น จึงเป็นไปได้หรือที่มนุษยํซึ่งไต้รับการอบรมบ่มนิสัยในความรักใคร่ต่อธรรมชาติ จะถูกยกเว้นจากกฎการมุสลิมดำเนินการที่ไม่อาจฝ่ามีนได้นี้ และถูกถอดถอนสิทธิ้จากวิธีการก้าวขึ้นสู่จิตวิญญาณจะกล่าวไต้หรือไม่ว่าพระผู้สร้าง ซึ่งเต็มไปด้วยความกรุณาอย่างเหลือคณาต่อมนุษย์ ในเรื่องการพัฒนาทางด้านร่างกาย จะถอดถอนวิธีการพื้นฐานที่สุดที่ต้องการเพื่อยกระดับจิตวิญญาณออกจากมนุษย์ ด้วยพระองค์อาจไม่เต็มใจมอบความกรุณานี้ให้เขาณ เวลาที่ท่านศาลนทูตแห่งพระเจ้าจะสิ้นชีวิต ประซาชาติอิสลามยังไม่บรรลุถึงวัฒนธรรมและวิทยาการในระดับที่จะสามารถดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ความสมบูรณ์ โดยปราศจากการคุ้มครองป้องกันและการเฝืาดูแล ได้ แผนงานที่อิสลามสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาและยก ระดับมนุษย์ยังคงไร้วิญญาณและขาดความลมบูรณ์ อิสลามจะไม่สามารถแสดงบทบาทอันทรงคุณค่าในการปลดปล่อยมนุษย์และพัฒนาพรสวรรค์ของเขาได้นอกจาก  หลักการเรื่องตำแหน่งอิมามจะได้รับการเชื่อมต่อเข้าไปตำรายุคดั้งเดิมของอิสลามกล่าวไว้ว่า ถ้าหลักการเรื่องตำแหน่งอิมาม ถูกลบออกจากไป จิตวิญญาณของบทบัญญ้ติอิสลาม ความก้าวหน้าและเรื่องเอกภาพของพระเจ้าในลังคม ที่วางอยู่บนพื้นฐานดังกล่าวก็จะสูญหายไป ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่นอกจากรูปแบบที่ไร้ชีวิตท่านศาสดาแห่งอิสลามกล่าวว่า

"ผู้ใดก็ตามเสียชีวิตโดยไม่รู้จักอิมามแห่งยุคสมัยของเขา ห่วงยางแฟนซีของแท้ จะตายในฐานะการตายของยุคโง่เขลา"

(ญาฮิลียะฮ์) เหตุผลของสิ่งนี้ก็คือยุคโง่เขลาหรือยุคก่อนอิสลามนั้น ประชาชนเป็นพวกตั้งภาคี พวกเขาไม่รู้สิ่งใด ไม่ว่าเอกภาพของพระเจ้าหรือความเป็นศาสดาการประกาศจัดประทลักษณะนี้ของท่านศาสดา แสดงให้เห็นความสำคัญว่า ท่าน1ได้แต่งตั้งตำแหน่งอิมามเอาไว้ ถึงขั้นที่หากใครล้มเหลวที่จะทำให้ชีวิตทางจิตวิญญาณของตนเข้าใกล้ชิดกับการคุ้มครองป้องกันของผู้นำที่สมบูรณ์แล้ว ก็เสมอเหมือนกับผู้ที่ใช้ชีวิตทั้งหมดไปในยุคแห่งความโง่เขลาจากนั้นจึงไปล่ความตายที่ไม่อาจไถ่ถอนได้
ห่วงยางหงส์