วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

บทบาทของตำแหน่งผู้นำในอิสลาม ตอนที่ 2


   
                                            


...ถ้าผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ไม่รู้จักวิญญาณของอิสลาม และเหยียบยาบทบัญญัติของพระเจ้าไว้ใต้ฝ่าเท้า มีสิทธี้ที่จะปกครองบรรดาผู้ศรัทธา และประชาชาติอิสลามจำเป็นต้องเชื่อฟังผู้ปกครองเช่นว่าแล้ว ไม่เป็นที่ต้องห้ามห้ามสำหรับประชาชาติอิสลามดอกหรือ ในการที่จะน่าพวกเขาไปส่ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปตำแหน่งคอลีฟะฮ์หรือไม,เชื่อฟังคำลังของคอลีฟะฮ์ซึ่งเป็นศาสนาของพระเจ้าไปแล้วความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของอิสลามยอมรับสิ่งนี้ ในฐานะรูปแบบการยอมสยบที่เหมาะสมต่อคาสนบัญญ้ติของท่านศาสดาหรือไม่ ไม่ใช่ผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของวิถีคิดแบบนี้หรือ ที่มอบสิทธี้อันไม่จำกัดให้กับทรราชที่ทรงอำนาจและกดขี่ ซึ่งไต้ปกครองมาตลอดยุคประกัติศาสตร์ในลักษณะที่แตกต่างกัน ตำแหน่งอิมามในทัศนะของชีอะฮ์คือรูปแบบการบริหารปกครองของพระเจ้า เป็นตำแหน่งที่ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งเหมือนตำแหน่งศาสดา แพยางหงส์ขาว เป็นตำแหน่งที่พระเจ้ามอบให้บุคคลที่สูงส่ง ความแตกต่างก็คือ ศาสดาเป็นผู้สถาปนาศาสนาและสำนักคิดที่สืบทอดต่อมาขณะที่อิมามเป็นผู้ปกป้องและรักษาศาสนาของพระเจ้า ในลักษณะที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิปติตามในทุกมิติของชีวิตพวกเขาทั้งคุณค่าทางจิตวิญญาณและแบบอย่างการปฏิบัติตนของอิมามหลังจากท่านคาสนทูตของพระเจ้าแล้ว ประซาชาติอิสลามต้องการบุคคลสำคัญที่สูงส่งซึ่งได้รับการประทานความรู้กำเนิดมาจากการวิวรณ์ปราคจากบาปมลทินและสามารถทำให้แนวทางของผู้สถาปนาคาสนบัญญัติคงทนถาวรตลอดไป

...บุคคลสำคัญนั้นไม่เพียงสามารถมองดูพัฒนาการทางการเมืองของยุคสมัยและปกป้องลังคมจากสิ่งที่ผิดปกติเท่านั้น แต่ต้องจัดเตรียมผู้คนที่มืความรู้ศาสนาซึ่งพวยทุ่งออกมาจากตานํ้าแห่งวิวรณ์และแปรมาจากหลักคาสนบัญญัติทั่วไปอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง กฎเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก  วิวรณ์จะถูกรักษาไว้ และคบเพลิงแห่งความยุติธรรมและสัจธรรมจะได้รับการเชิดชูให้สูงส่งตำแหน่งอิมามและคอลีฟะฮไม่ได้แบ่งแยกกัน ในวิถีทางเดียวกับหน้าที่การบริหารปกครองของท่านคาสนทูตของพระเจ้าไม,สามารถแบ่งแยกออกจากตำแหน่งศาสดาได้ จิตวิญญาณอิสลามกับการเมืองอิสลามคือสองส่วนของสิ่งสมบูรณ์หนึ่งเดียว อย่างไรก็ตามในลำดับเหตุการณ์ประว้ติศาสตร์อิสลาม อำนาจทางการเมืองได้แยกออกจากตำแหน่งอิมามทางจิตวิญญาณและมิติทางการเมืองของศาลนาได้แยกออกจากมิติทางจิตวิญญาณของมันถ้าสังคมอิสลามมิได้ถูกนำโดยบุคคลที่มีเกียรติ ยุติธรรม เกรงกลัวพระเจ้า ปราศจากความด่างพร้อยจากจริยธรรมที่สกปรก ผู้ซึ่งทั้งการกระทำและคำพูดถือเป็นแบบอย่างสำหรับประชาชน ในทางกลับกันถ้าผู้ปกครองสังคมเองเป็นผู้ละเมิดกฎเกณฑ์และหันหลังให้กฎเกณฑ์ของความยุติธรรมแล้วก็จะไม่มืสภาพแวดล้อมที่จะได้รับความยุติธรรม และเป็นไปไม่ได้ที่ ห่วงยางแฟนซีราคา คุณธรรมและความเคร่งครัดจะเจริญเติบโตและเทื่เองฟู หรือที่การบริหารปกครองแบบอิสลาม ซึ่งไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากนำพามนุษย์มุ่งไปสู่กฎเกณฑ์สูงสุด และสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงสำหรับการแพร่กระจายของคุณค่าทางจิตวิญญาณจะบรรลุผล และทำให้กฎหมายที่วางอยู่บนวิวรณ์ฃองพระเจ้ามืผลบังดับ ศีลธรรมจรรยาของผู้ปกครองและบทบาทในการบริหารปกครองมืผลกระทบที่ลึกซึ้งและทรงพลังในสังคม ซึ่งท่านอะลีผู้ปกครองของบรรดาศรัทธาซน ถือว่ามีอิทธิพลมากกว่าบทบาทการให้ศึกษาของบิดาที่บ้าน ท่านจึงกล่าวว่า

''เกี่ยวกับศีลธรรมนั้นประชาชนมีความละม้ายคล้ายคลึงกับผู้ปกครองมากกว่าบิดของพวกเขา"

โดยที่มืความสัมพันธ์และความใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างเป้าหมายของการบริหารปกครองกับคุณสมบิตและบุคลิกลักษณะของผู้นำ ในอันที่จะบรรลุสู่การบริหารปกครองทางอุดมคตินั้น เนอยู,กับการดำรงอยู่ของผู้นำ ซึ่งในตัวผู้นำดังกล่าวมีการตกผลึกทางด้านบุคลิกภาพโดเด่นของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการของสังคมที่มุ่งไปสู่ ขายห่วงยางแฟนซี ความสมบูรณ์สำหรับตำแหน่งผู้นำของตนเอง และการบริหารปกครองคือความต้องการที่เป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติ และในวิถีทางเดียวกับที่อิสลามไต้จัดเตรียมความคิดและศีลธรรมไว้ให้ปัจเจกบุคคลและมนุษยชาติโดยรวม ด้วยการประมวลและจัดระเบียบระบบกฎหมายที่สอดคล้องต้องกัน ซึ่งต้องให้ความสนใจต่อความต้องการตามธรรมชาติของตำแหน่งผู้นำในลักษณะที่กลมกลืนกับอุปนิสัยที่สำคัญของมนุษย์พระเจ้าทรงจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สิ่งมีชีวิตทุกสิงต้องการเพื่อเอาชนะความอ่อนแอและความขาดแคลนของตน รวมทั้งให้ก้าวหน้าไปสู่ความสมบูรณ์ ดังนั้น จึงเป็นไปได้หรือที่มนุษยํซึ่งไต้รับการอบรมบ่มนิสัยในความรักใคร่ต่อธรรมชาติ จะถูกยกเว้นจากกฎการมุสลิมดำเนินการที่ไม่อาจฝ่ามีนได้นี้ และถูกถอดถอนสิทธิ้จากวิธีการก้าวขึ้นสู่จิตวิญญาณจะกล่าวไต้หรือไม่ว่าพระผู้สร้าง ซึ่งเต็มไปด้วยความกรุณาอย่างเหลือคณาต่อมนุษย์ ในเรื่องการพัฒนาทางด้านร่างกาย จะถอดถอนวิธีการพื้นฐานที่สุดที่ต้องการเพื่อยกระดับจิตวิญญาณออกจากมนุษย์ ด้วยพระองค์อาจไม่เต็มใจมอบความกรุณานี้ให้เขาณ เวลาที่ท่านศาลนทูตแห่งพระเจ้าจะสิ้นชีวิต ประซาชาติอิสลามยังไม่บรรลุถึงวัฒนธรรมและวิทยาการในระดับที่จะสามารถดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ความสมบูรณ์ โดยปราศจากการคุ้มครองป้องกันและการเฝืาดูแล ได้ แผนงานที่อิสลามสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาและยก ระดับมนุษย์ยังคงไร้วิญญาณและขาดความลมบูรณ์ อิสลามจะไม่สามารถแสดงบทบาทอันทรงคุณค่าในการปลดปล่อยมนุษย์และพัฒนาพรสวรรค์ของเขาได้นอกจาก  หลักการเรื่องตำแหน่งอิมามจะได้รับการเชื่อมต่อเข้าไปตำรายุคดั้งเดิมของอิสลามกล่าวไว้ว่า ถ้าหลักการเรื่องตำแหน่งอิมาม ถูกลบออกจากไป จิตวิญญาณของบทบัญญ้ติอิสลาม ความก้าวหน้าและเรื่องเอกภาพของพระเจ้าในลังคม ที่วางอยู่บนพื้นฐานดังกล่าวก็จะสูญหายไป ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่นอกจากรูปแบบที่ไร้ชีวิตท่านศาสดาแห่งอิสลามกล่าวว่า

"ผู้ใดก็ตามเสียชีวิตโดยไม่รู้จักอิมามแห่งยุคสมัยของเขา ห่วงยางแฟนซีของแท้ จะตายในฐานะการตายของยุคโง่เขลา"

(ญาฮิลียะฮ์) เหตุผลของสิ่งนี้ก็คือยุคโง่เขลาหรือยุคก่อนอิสลามนั้น ประชาชนเป็นพวกตั้งภาคี พวกเขาไม่รู้สิ่งใด ไม่ว่าเอกภาพของพระเจ้าหรือความเป็นศาสดาการประกาศจัดประทลักษณะนี้ของท่านศาสดา แสดงให้เห็นความสำคัญว่า ท่าน1ได้แต่งตั้งตำแหน่งอิมามเอาไว้ ถึงขั้นที่หากใครล้มเหลวที่จะทำให้ชีวิตทางจิตวิญญาณของตนเข้าใกล้ชิดกับการคุ้มครองป้องกันของผู้นำที่สมบูรณ์แล้ว ก็เสมอเหมือนกับผู้ที่ใช้ชีวิตทั้งหมดไปในยุคแห่งความโง่เขลาจากนั้นจึงไปล่ความตายที่ไม่อาจไถ่ถอนได้
ห่วงยางหงส์

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

มิตรภาพ ความทรงจำดีๆ นอกเหนือความสนุก ห่วงยางแฟนซี Fitnessbarbar ตอนที่ 2                                                  
ห่วงยางพิซซ่า
    
 วิธีการจริงๆ สู่ความสำเร็จมาจากความปรารถนาอันแรงกล้า ดั่งโลหะที่บริสุทธิที่สุดเกิดจากการใช้ไฟที่ร้อนที่สุดมาถึงตรงนี้ ก็เป็นเวลาที่อาจารย์นกฮูกจะมอบภารกิจเล็กๆ เพื่อทดสอบกายและใจของปิง“เรารู้ว่าเจ้าคิดว่าเจ้ากระโดดเก่ง” อาจารย์นกฮูกเอ่ยขึ้น “แต่ขอให้เราได้ชมเป็นขวัญตาหน่อยเถอะว่าเจ้าจะทำได้ดีแค่ไหน เวลาที่ลุกขึ้นยืน แล้วเดินไปรอบๆ”ปิงส่ายหัวดิก “ผมไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดอะไร”“เราแก่แล้วบางครั้งปีกของเราก็อาจจะแข็งและปวดเพราะโรคไขข้อแต่คำพูดของเรายังชัดเจนเสมอ เจ้าได้ยืนที่เราพูดแล้ว”ปิงจ้องหน้าอาจารย์นกฮูกอย่างไม่อยากเชื่อหูตัวเอง

...“ขอโทษ  เถอะครับ แต่ก่อนอื่น ผมเดินไม่ได้ ผมไม่เคยเดินมาก่อน”“ประการต่อมา ผมไม่ได้เป็นกบกระโดดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่มีความหมายนะครับ เพราะไม่ว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้าจะเป็นเซ่นไร การกระโดดคือสิ่งที่ผมต้องใช้เพื่อพาผมไปยังทุกที่ที่ผมต้องการจะไป”อาจารย์นกถูกจ้องหน้าลูกศิษย์ตาไม่กะพรับ แล้วตะโกนเสียงด้ง“เอาละ ฟังให้ดีๆ นะ เจ้าเดินได้  ห่วงยางหงส์ และเจ้าก็จะเดิน เริ่มต้นกันเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้น การใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนี้ ก็คงเสียเปล่า และเราขออวยพรให้เจ้ามีความสุขกับการได้กระโดดไปทั่วทุกหนทุกแห่งเท่าที่พรสวรรค์เพียงประการเดียวของเจ้าจะพาไป เราเชื่อว่าเจ้าไม่ต้องพึ่งใครอีก”ปิงหน้าถอดสีทันที คำพูดที่ตัดเยื่อใยของอาจารย์นกฮูกไม่ได้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ถ้าเขาไม่พยายามทำตามคำทั่งของอาจารย์นกฮูกแม้เพียงน้อยนิด การเคี่ยวเข็ญสอนทั่งที่ได้รับก็เป็นอันสิ้นสุด ซึ่งหมายถึงจุดจบของทุกอย่างที่เขาต้องการและต้องมี อย่างน้อยปิงก็ตระหนักในความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีมาถึงจุดนี้ ประเด็นที่ว่ากบเดินได้หรือไม่ได้ ก็เป็นประเด็นที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ถกเถียงหาข้อสรุปกันมานานเกือบ 150 ปีแล้วผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เสิ้อยคลานมักจะอ้างว่ากบเดินได้ของ แพยางแฟนซีราคาถูก ทวีปแอฟริกาที่อาศัยอยู่แถวชายฝังตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์กับกบสีเขียวที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ในทวีปอเมริกาเหนือ ล้วนชอบเดินมากกว่ากระโดด

...แต่นักธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าไม่ยอมลดราวาศอกกับข้อถกเถียงใดๆ ก็โต้กลับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกบทั้งสองเผ่าพันธุนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นการคลานมากกว่า นอกจากความพยายามในการเอาชนะกันด้วยคำพูดแล้ว ถ้าคุณยังมองหาหลักฐานที่หนักแน่นเพื่อยืนยันว่ากบยืนบนขาหลัง แล้วออกเดินไปข้างหน้าด้วยขาหลังทั้งสองข้างได้ คุณก็ควรที่จะได้อยู่ที่นั่นด้วยในคาคืนที่ปิงเดินให้เห็นแต่ก็ไม่ใช่หนแรกที่เขาพยายามหรอกนะและก็ไม่ใช่ครั้งที่สองด้วยและถ้าคุณยังมีที่ไหนที่อยากจะไปในคาคืนนั้น บางที คุณก็อาจจะไปทำธุระให้เสร็จก่อน ในเมื่อการนั่งรอให้ปิงเดินได้จริงๆ แค่สองสามก้าวก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ภาพของกบตกที่นั่งลำบาก หกล้มหกลุกหัวทิ่มหัวตำ หน้ากระแทกพื้น ไม,ใช่ภาพที่สวยงามอะไรนัก“ผมทำไม่ได้” ปิงโอดครวญด้วยความทรมานแต่อาจารย์นกฮูกไม่มีทีท่าว่าจะประหลาดใจแม้แต่น้อยสายตาของผู้รู้จับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของปิง “ถ้าเชื่อว่าทำไม่ได้ เจ้าก็จะทำไม่ได้ แต่ถ้าเชื่อว่าทำได้ เจ้าก็จะทำได้ คำพูดก่อเกิดความเชื่อและความเชื่อเป็นบ่อเกิดของการกระทำ”อาจารย์นกฮูกอธิบายต่อ ห่วงยางเล่นน้ำยูนิคอร์น “การที่จะกำชะตากรรมของเจ้าไว้ในมือของตัวเองนั้น เจ้าต้องเป็นนายของความคิดให้ได้ อะไรที่เจ้าคิด และคิดอย่างไร จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเจ้า“แต่ถ้าเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตตามฝัน ไม่ว่าเจ้าคิดจะทำตามนั้นหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ผิดทั้งคู่ ถ้าเจ้าต้องการ เราจะแบ่งปันความคิดที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้เจ้าลุกขึ้นเดินต่อไป”ปังอ้อนวอน “ขอร้องละครับ บอกผมเถอะครับ เข่าของผมถลอกไปหมดแล้ว แล้วขาของผมก็หมดแรง จนแทบจะยืนไม,ติดพื้นอยู่แล้วผมกำลังจะล้มอยู่แล้วนะครับ ช่วยบอกผมทีเถอะครับ ว่าความลับคืออะไร”ห่วงยางแฟนซี

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เกร็ดความรู้การท่องเที่ยวทั่วโลก 2                                                                              


 มีคำพูดที่ว่า คนเดินทางเท่านั้น ที่จะมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ๊ใส่ชีวิต...เรื่องนี้ไมมีฃ้อเท็จจริงยืนยัน แต่มีคำบอกเล่าที่ได้รับการบอกต่อจากผู้ที,ได้ซื่อว่าเป็นนักเดินทางมากมาย ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบการณ์ที่ได้ระหว่างท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ สร้างให้เกิดชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆเหมือนกับหนังสือ ถ้าได้ยิงอ่านผ่านไปแต่ละหน้า ก็จะยิ่งได้ความรู้มากขึ้นเป็นทวีคูณ เซ่นเดียวกับการเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์ ซึ่งแต่ละวันที่ได้พบเจอกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ผู้คนมากมาย ก็จะ
ทำให้ประสบการณ์ที่สังสมอยู่ในตัวเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆทั้งประสบการณ์ที่หาได้ตามหนังสือ และประสบการณ์ชีวิตที่สอนให้ระหว่างเดินทางเพื่อท่องโลกนั้น ล้วนแต่เป็นสมปติลํ้าค่าที่หาซื้อไม,ได้ด้วยเงินและไม่ใช่ทุกคนที่จะพบเจอเรื่องราวเหล่านั้น...

แง,มุมของชีวิตอีกด้านหนึ่ง ที่นักเดินทางโดยมากมักจะพบเจอตลอดรายการที่เดินทางไป นอกจากจะเป็นประสบการณ์จากผู้คน จากปาเขา สระน้ำเด็กราคา ที่นำมาซึ่งความประทับใจแล้ว ยังมีเรื่องของเหตุซวนหัวและเกร็ดชีวิตเล็กๆ น้อยๆที่หยิบฉวยและพบเจอได้ตลอดทางและก็มีอยู่ไม่น้อยที่มักจะเจอกับเรื่องราวประหลาดๆซึ่งแทรกเข้ามาในจังหวะชีวิตช่วงนั้น หรือตามภาษาพระที่เรียกช่วงชีวิตนี้ว่า ช่วงชีวิตที่จิตอ่อนแอลง ดังที่คนโบราณถือกันว่าคนที่มีช่วงชีวิตเช่นนี้ มักจะเจอกับเรื่องราวประหลาด เรื่องผีๆ หรือเรื่องของจิตวิญญาณได้ง่ายกว่าคนจิตแข็งประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของนักเดินทางคนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเหตุประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง จนนำมาซึ่งภาพหลอนที่มักจะพบเจออยู่บ่อยครั้งในความฝัน เรื่องของเธอผู้นี้ได้รับการถ่ายทอดมาหลังจากที่เธอได้พยายามเข้าหาทางพระ และพึ่งทางสิ่งศักดี้สิทธี้เพื่อขจัดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้หมดไปคุณนภาพรรณ ศุภถาวร หรือที่น้องๆ ที่ร่วมงานกันมักเรียกขานกันว่า

“พี่ปลา'’ คนนี้นั้น จัดว่าเป็นยอดนักเดินทางคนหนึ่งที่ใครๆ ก็รู้ว่าเคยไปแล้วทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางเหนือ ใต้ ออก ตก ที่ไกลหรือลำบากเพียงใด แกก็จะพยายามดั้นด้นไปให้ถึงหากมีใครติดใจสงลัย ก็พยายามเลียบเคียงถามถึงนิสัยในการซอบการเดินทางกับแกเป็นการส่วนตัว แกก็จะตอบด้วยนํ้าเสียงภูมิใจว่า มันเป็นความใฝ่ฝันดั้งแต่วัยเด็กที่อยากท่องไปในโลกกว้าง และยิงที่ไหนที่ใครว่ายาก ว่า
ไกล แกก็รู้สึกว่าต้องไปให้ถึงให้ได้ ซึ่งทุกวันนี้แทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่แกไม่เคยไปความที่เป็นนักเดินทางตัวยงนึ่เอง ทำให้พี,ปลามักจะมีบันทึกการเดินทางมาเล่าให้น้องๆ ที,ทำงานฟัง สระน้ำเป่าลมขอบตั้ง  และเรื่องล่าสุดที'ทำเอาคนฟังสยองจนขนหัวลุกตามก็คือ เรื่องของเสียงหลอนและความฝัประหลาดที่ติดตามตัวพี่ปลามาตลอดการเดินทางที่เมืองเหนือ เมื่อครั้งแกเพิ่งเดินทางเมื่อต้นปีที่แล้วประสบการณ์ประหลาดในครั้งนั้น ทำเอาพี่ปลาเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะทั้งเสียงหลอนและฝันหลอก ที่แกผจญมาตลอดการเดินทางบนรถไฟสายเหนือพาหนะเดินทางตลอดหนึ่งอาทิตย์ มันรุนแรงเสียจนแกต้องจำไปอีกนาน

พี่ปลาเล่าว่า ตอนที่แกตัดสินใจขึ้นไปเที่ยวปาทางเมืองเหนือนั้น แกจองตั๋วรถนอนรถไฟชั้น 2 เที่ยว 4 ทุ่ม โดยในตอนที่เดินทางไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ กระทั้งเมื่อถึงเวลาที่นายสถานีประกาศเวลารถจะออก แกเริ่มรู้สึกว่ารถไฟขบวนที่แกกำลังนั่งอยู่นั้น ผู้คนในรถเหมือนไม่มืชีวิตชีวาอย่างไรบอกไม่ถูกทุกคนดูเซื่องซึมไม่กระตือรือร้นเหมือนคนที,กำลังจะเดินทางเลย แต่ความรู้สึกผิดแปลกนั้นก็หายไปหลังจากที, สระน้ำสูบลมเด็ก รถเริ่มเคลื่อนขบวนและพี่ปลาก็ตัดสินใจเข้านอน โดยไม'ลืมหยิบหนังสืออ่านเล่นเล่มโปรดเข้าไปนอนอ่านเล่นด้วยเมื่ออ่านหนังสือไปได้พักใหญ่ พี่ปลาเริ่มง่วงนอน แกจึงมองออกไปที,หน้าต่างเพื่อดูว่าถึงไหนแล้ว แต่ภาพที่เห็นแทนที่จะเป็นแสงไฟรำไรจากบ้านช่องที่ผ่านตา กลับเป็นเงาภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มองเห็นหน้าไม่ซัดมาก แต่รู้ได้ว่าเป็นหญิงสาวผมยาว หน้าตาแสยะยิ้มน่ากลัว ล่องลอยอยู่ด้านนอกของหน้าต่างรถไฟ !..........ติตามตอนต่อไป.

สระน้ำเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

5 ขั้นตอนในการผลิตสระน้ำ ที่มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

บุคคลจึงควรคุมความอยากของตน ด้วยการสร้างศร้ฑธาในธรรม หมั่นฟังธรรมเป็นประจำ ควรประพฤติธรรมเพื่อใคร่ครวญมองเห็นความจริงตามธรรม และควรนั่งใกล้ส้ตบุรุษเพื่อฟังคำชี้แจงแถลงธรรมบ่อย ๆ
การคุมที'ตัณหาไม่ให้กลายเป็นอุปาทาน ดีกว่าไปทำกรรมแล้วไปแก้ผลกรรมภายหลัง เปรียบตังไปฆ่าหรือทำผิดศีลข้ออื่นๆ แล้วทำกรรมดีเพื่อบรรเทาอกุศลกรรมจกการฆ่าหรือการผิดศีลการรักษาศีล จึงเป็นการคุมด้ณหาไปในด้วการทำภาวนา จึงเป็นการคุมเวทนาไปในด้วการหยั่งรู้ความจริง จึงเป็นการคุมผ้สสะไปในด้วการเข้าความว่างหรือสุญญตา รู้แจ้งปรม้ตถธรรมจึงเป็นการคุมอวิชชาไปในตัวการรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวก้บสุญญตา ไกวัลยธรรมและปรมัตถธรรมอื่น ๆ สระน้ำเด็กราคา จึงเป็นการไม่ประมาทอยู่ในตัวอยู่แล้หลักการเปลี่ยนคอนพกกูเรชันขอจกวาบคิดคอนฟิกกูเรชันเป็นลักษณะทางกายภาพ เป็นเรื่องของศรัทธาที่มีปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง ถ้าปัญญาเห็นจริง ก็อาจจะเปลี่ยนคอนฟิกกเรชันของความคิดจากเชิงลบเป็นเซิงบวก ด้วยการกระทำง่ายๆ ด้งต่อไปนี้
๑. หายใจลึกๆ ช้าๆ สูดความบริสุทธิ้เข้า
๒. เปลี่ยนวิถีของลมหายใจ เช่น หายใจผ่านไขสันหลังแทนที่จะหายใจผ่านช่องท้อง
๓. ใส่ใจในอายตนะให้หลากหลายอายตนะมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังสติ
๔. เปลี่ยนการปรุงแต่งของจิต โดยการทำงานด้วยมือมากขึ้นออกแรงมากขึ้น
๕. ออกกำลังกายให้เหนื่อย เช่น เต้นแอโรบิค จ๊อคกิ้ง เล่นกีฬา ฯลฯ
การเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชันของความคิดจากเชิงลบให้เป็นเชิงบวก ด้วยประสิทธิภาพสูง ไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าการสร้างปัญญาจากไตรสิกขา คือ การทำทาน การรักษาศีล การทำภาวนา การเชื่อกฎแห่งกรรม สระน้ำเด็กมือสอง การเชื่อสังสารวัฏ และการเชื่อพุทธธรรมโดยเฉพาะสภาวธรรมที่ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า ปรมัตกธรรม การมีคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกจึงคล้ายกับการดำรงชีวิตเพื่อสร้างบารมี เป็นการสร้างบารมีจากการมีชีวิตที่เป็นปกติทุกวันไม่จำเป็นจะต้องการกิจกรรมพิเศษ เช่น วัดงานพิธีกรรม พิธีการพิเศษอย่างอื่นคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกจึงเป็นปัจจัยที่แทรกอยู่ในกลุ่มธรรมทั้งทิฏฐธ้มมิกัตถประโยชน์และสัมปรายิกัตถประโยชน์ อ้นเป็นกลุ่มธรรมทำให้ตนเป็นที,รักและประสบความสำเร็จและความรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการข้าพเจ้าหวังว่า ท่านผู้อ่านจะพยายามอ่านให้เข้าใจบทความนี้อย่างแท้จริง จนเข้าถึงสภาวธรรมที่ข้าพเจ้าพยายามจะสื่อให้ท่านเข้าถึงด้วยภาษาไทย คือคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกความคิดที่ฮแต่คุณความคิดเป็นจิตตสังขาร ความคิดเข้าไปสู่การรับรู้ของเจ้าของด้วยสองลักษณะคือ “รู้'ว่ารู้’'และ สระน้ำเป่าลมทรงสูง “สักแต่ว่ารู้”ผู้ที่ “รู้ว่ารู้” เสมือนมีปราการที,จะกั้นความคิดที่เป็นปัจจัยของมโนวิญญาณไม่ให้ก้าวลงสู่ความชอบหรือความไม่ชอบผู้ที่ “สักแต่ว่ารู้” เสมือนมีวิชชาหรือปัญญาที่รู้ว่า ความคิดกั้งหลายเป็นมายา มันเป็นเช่นนั้นเอง ถึงจะโต้ตอบก็มิได้ยึดถือหมายมั่นความคิดที่ไม่กัดเจ้าของจึงไม่ขึ้นกับลักษณะของตัวความคิดแต่จะขึ้นกับความว่องไวของสติปัญญาของผู้เป็นเจ้าของความคิด รวมกับปัญญาที่ถือไว้ ต้องสูงยิ่ง เป็นวิปัสสนาปัญญา คือ เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง

สระน้ำเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

น้ำคือชีวิต และ ชีวิตก็คือน้ำ เราสามารถดำเนินชีวิตเรียบง่ายเหมือนสายน้ำได้


คอนฟิกถูเรชันของความคิดทางบวก ย,อมจะเพิ่มพูนกำลังของสติปัญญา เสมือนทรัพย์ภายในที่เพิ่มพูนอริยทรัพย์ขึ้น คอนฟิกกเรชันของความคิดทางลบ ย่อมเพิ่มพูนนิวรณ์ขึ้น สร้างปัญญาเฉโกฉลาดที่จะเห็นแก,ตัว และความสนใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นก็จะลดลง กลายเป็นบุคคลเอาแต่ใจตัว เรียกร้องสิทธิประโยชน์จากผู้อื่นท่าเดียวลักษณะของคอนฟิกกูเรชันทางความคิด จะตัดสินเป็นบวกหรือเป็นลบ อาจจะเข้าใจไต้ง่ายขึ้นฟิล์มถ้าหากนำไปเชื่อมโยงกับปัญญาที่แจกแจงจากตะวันตก กล่าวคือคอนฟิกกูเรชันของความคิดที่ทำงานร่วมกับความจำไต้หรือสัญญา ซึ่งเป็นปัญญาขั้นแรก และคอนฟิกกูเรชันของความคิดที่แสดงออกร่วมกับปัญญาเกี่ยวกับความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การลังเคราะห์ การประเมิน

ตามลำดับรู้จิกคิดรู้หยุดคิดคอนฟิกกูเรชันของความคิดที,เป็นบวกและที'เป็นลบนั้น จะแทรกอยู่ในการดำรงชีวิตเป็นประจำวัน แทรกอยู่ในอิริยาบถน้อยใหญ่แทรกอยู่ในกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนกระทำกัน แทรกอยู่ในกิจวัตรที่เป็นอาชีพ ที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบ ฯลฯคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวก จะนำความถูกต้องมาให้ราวกับปาฏิหาริย์ ทำให้ชีวิตเสมือนกับไม่มีปัญหา แท้ที่จริง ปัญหาถูกแกใ'ขแล้ว เสมือนคนสุขภาพแข็งแรงก็เพราะภูมิต้านทานต้องต่อต้านโรคได้ดี คอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงลบ จะนำความผิดพลาดมาให้ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ กะจิดริดจนถึงเรื่องใหญ่ ราวกับถูกคำสาปแช่งของซาตาน ทำให้ชีวิตเกิดปัญหาจากการทำพูดคิดเรื่องง่ายๆเช่น สระน้ำเด็กสูบลมทรงกลม พูดจาบนโต๊ะอาหารก็ทำให้ผิดใจกัน จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่เดินเข้าบ้าน ไม่เข็ดเท้า ไม่ถอดรองเท้าวางให้ถูกที่ อาจนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้ง ทุ่มเถียง ฯลฯคอนฟิกกูเรชันของความคิด เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าบุคคลจะไปสุคติ หรือทุคติ

 และเป็นสัญสักษ์ที่แสดงว่า บุคคลจะได้สภาวะสันติในปัจจุบ้นชาติหรือไม่คิดไดัเพราะจำไดัการดำรงปกติชีวิตได้อย่างผาสุกสระน้ำยางเป่าลมไม่ก่อให้เกิดปัญหาโกลาหลทั้งปัญหาขนาดเล็กและปัญหาขนาดใหญ่ จะต้องการคอนฟิกกูเรชันของคิดได้และจำได้ที่ถูกกาลเทศะ หรือแม้กระทั้งถูกธรรมที่สัตบุรุษสรรเสริญ คือ ถูกคำนิยาม ถูกเทคนิค ถูกปฏิภาณ ถูกกฎธรรมชาติถูกความต้องการของสังคม ถูกธรรมที่ควรเปีนลองคิดถึงความจริงในชีวิต แม่บ้านเปิดเตาก๊าซต้มนํ้า แล้วไปล้างจาน รดนํ้าต้นไม้ ถ้าจำไม่ไต้ว่ากำลังต้มนํ้าไว้จะทำให้เสียก๊าซไปเท่าไร อ่างน้ำเป่าลมเด็ก ถ้าหากลืมนานผิดปกติอาจเป็นสาเหตุของกานํ้าไหม้ แกงไหม้ ข้าวของเครื่องใช้อายุสั้น และที่สำคัญที่สุดคือ ไฟไหม้ลองคิดดูว่า สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง ไม่ว่าจะทำกิจอะไร ง่ายแค่ไหน จะต้องลืมโน่น ลืมนี่ ทิ้งขว้างของใช้ไม้สอย มีด ช้อน ฯลฯ ความเสียหายจะเกิดจนไม่มีใครอยากให้เขาช่วยทำอะไรอีกต่อไป          สระน้ำเด็ก 


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คุณแม่ที่ตั้งครรถ์ สามารถบริหารร่างกายในสระน้ำได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในท้อง

ล'กษณะของผู้ที'เสพติดความรู้ ติดเหตุผลของวิทยาศาสตร์ มองดูสิ่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนดวิทยาศาสตร์!ห้จึงเทียบเท่าสำนวนไทยว่า “อุปมาดังโลกของกบถูกครอบในกะลา”ความใม่ธรรมดา
ที่เขนความธรรมดาแม้ว่าการศึกษาในระบบจะครอบงำความคิด ความจำของข้าพเจ้า ให้เชื่อความรู้ที่อพยพมาจากตะวันตกเพียงอย่างเดียว แต่ทว่าในชีวิตจริงช่วงเยาว์วัยของข้าพเจ้า บรรยากาศที่รายล้อมชีวิตกลับได้อิทธิพลจากจารีตประเพณีค่านิยมที่มาจากความเชื่อพุทธศาสนาโมเลกุลขยังจำได้ว่า ตอนเข้าต้องใส่บาตร อ่างน้ำเด็กเป่าลม ตอนเย็นต้องเอาอาหารไปให้เพื่อนบ้านโดยเฉพาะบ้านติดกัน ถ้าบ้านไหนครอบครัวมีปัญหาระหองระแหง เพื่อนบ้านจะช่วยไกล่เกลี่ย ชีวิตยังผูกพันธ์กันในชุมชนใครเปีนอย่างไร รู้กันไปทั่วหมู่บ้าน คนโบราณจึงไม่เหงา เพราะจิตมีความเชื่อมโยงกันคล้ายเป็นครอบครัวใหญ่ต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลจากค่านิยมตะวันตก เริ่มค่านิยมมีเวลาส่วนตัว มีห้องส่วนตัว และปัจจัยอื่นเป็นส่วนตัวเพิ่มทวีมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดกระบวนการรู้เริ่องของผู้อื่นถูกยัดเขียดให้เป็นเรื่องของคนใช้หรือคนขาดการศึกษาในระบบ  เมือความสม'ยใหม่เริ่มแทรกซึมเข้ามาในวิถีชีวิต ปุถุชนผู้พร้อมที่จะไหลลงตา ก็เริ่มเห็นดีเห็นงามกับวัฒนธรรม มือใครยาวสาวได้สาวเอา วัฒนธรรมเซ่นนี้ทำให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเทคโนโลยีจะช่วยให้ผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น ห่วงยางคอเด็ก เมื่อสินค้ามีมากขึ้นการบริโภคก็ต้องถูกเร่งอีกด้วย ปัจจัยที่เร่งเร้าให้เกิดการบริโภค เซ่น การโฆษณา การแนะนำเชิงประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จึงจำเป็น ของเล่นน้ำเด็ก ปรากฏการณ์นี้จะคิดว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมธรรมดาก็ได้ แต่ในที่สุด ความธรรมดาที่เสพคุ้นก็สร้างความรู้สึกไม่ธรรมดากับคนที่จิตยังเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่ต่อไปนี้เป็นความไม่ธรรมดาในสายตาของข้าพเจ้า รวมทั้งผู้ห่วงใยเยาวชนและชาติบ้านเมือง แต่สำหรับเด็กสมัยใหม่กลับมองเห็นว่าเป็นธรรมดา จึงขอสรุปความไม่ธรรมดาที'เป็นธรรมดาของสังคมทันสมัยดังต่อไปนี้๑. ความไม่ธรรมดาของเด็กยุคปัจจุบัน ในการไม่รู้จักวิธีการช่วยตนเองเกี่ยวกับการเตรียมปัจจัยสี่ เซ่น หุงข้าวเช็ดนํ้าไม่เป็น ถ้าไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นอันว่าหมดสิทธิรับประทานข้าว ดัดเสื้อผ้าชุนซ่อมไม่เป็น เพราะเสพคุ้นกับการซื้อใหม่อยู่เสมอ สระว่ายน้ำเป่าลม และช่วยตนเองไม่เป็นเมื่อไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ เพราะถูกกรอกความเชื่อ ทุกอย่างต้องปรึกษาแพทย์ รวมทั้งไม่มีความสามารถจะสังเกตความผิดปกติของที่อยู่อาศัย ทุกอย่างต้องจ้างวาน และต้องการเครื่องมือประกอบการทำงานไปหมด๒. ชอบเอาอย่างกันในทางตา บางทีเอาอย่างทางทราม เซ่นเอาอย่างดาราพรึชนเตอร์เป็นผ้ขาดความอดทนและอดกลั้นรอคอย

สระน้ำเด็ก

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักการในการ การว่ายน้ำอย่างมืออาชีพ

สังคมไทยรับหลักการศึกษาจากตะวันตกมาทั้งดุ้น จึงทำให้คน
ไทยมีพฤติกรรมหัวมกุฎท้ายมังกร เรียนเรื่องรูป (ความรู้สากล) ก็
เข้าใจไม่ซึ้ง เรียนเรื่องจิตก็นำจิตวิทยาของฝรั่งซึ่งเป็นรูปมาปะปน
สับสนกับจิตในพุทธศาสตร์ ทั้งๆ ที่ศาสตร์ทั้งสองมีหลักความเชื่อ
สูงสุดต่างกัน
“รู้’’ และสระน้ำเด็กเล็ก “คิด” เป็นโครงสร้างหลักของจิต ที่ฝรั่งยังเข้าไม่ถึง
คนไทยแทบทั้งนั้นจึงปล่อยผ่าน เพราะบัดนี้เราคุ้นเคยกับการเห็นว่า
จากฝรั่งดีกว่าจากไทย ไม่ว่าเรื่องอะไรเลยเหมารวมเข้าด้วยกันหมด
พยายามจะนำความรู้เรื่องจิตในพุทธศาสตร์ไปต่อโยงกับความรู้
วิทยาศาสตร์ของสากล
ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องความรู้สากลนั้นเหมาะในการอุปมา เพื่อ
เพิ่มพนศรัทธาให้เข้าใจจิตตนเอง และเข้าใจหลักการของพทธธรรมฤนบุณกุคลจีงทบทวี
แต่ถ้าจะใหิโด้ผลสมจริงสำเร็จต้องปฏิบัติด้วยตนเอง แค'จดจำอย่าง
ความรู้สากลอย่างเดียว จะมิไต้ผลดี
ผู้ที่ฑ่องสายธารแห่งธรรมผ่านการทำบุญตามบัดกรรมฐาน
ต่างๆ ห่วงยางคอเด็กมักจะไต้ยินพระท่านสอนให้ “รู้” และบ่อยครั้งจะพบว่าสาย
กรรมฐานบางสาย “ห้ามคิด”
นักปราชญ็ไทยควรต้องทำความเข้าใจให้สังคมได้เชื่อตรงกันว่า
คำใดหมายถึงสภาวะใด
“รู้” นั้นตรงกับ “ล'ติ”ในภาษาบาลี แต่ “คิด” ตรงกับ “จิตต-
ส้งขาร” มันมีสภาวะที่ซ้อนกัน แต่ก็เหลื่อมกันอยู่ แม่แต่ “สติ” ก็ให้
คำจำกัดความไปคนละทิศคนละทาง เมื่อยังไม่ยอมให้พุทธธรรมเปีน
วิชาหลักที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ต่างคนต่างไปเรียนจากคนละสำนัก เลย
ทำให้ความสับสนยังเพิ่มทวีคูณ ผู้รู้หลายสำนักท่านบัญญัติศัพท์เอา
ตามสระน้ำสูบลมขนาดใหญ่ความเข้าใจของตน ตรงนี้น่าจะทำตามค่านิยมสากล คือ แต่งตั้ง
คณะมาบัญญัติสภาวธรรมให้เด็ดขาดลงไป 
“การรู้เรื่อง” นั้นแตกต่างจาก “การคิดเรื่อง” ถ้าเมื่อไร
กำหนดสภาวะทั้งสองนี้ได้ ก็จะมองเห็นว่า “รู้” และ “คิด” มี
สภาวะต่างกัน
โดยหลักการและจากการพิสูจน์ด้วยตนเอง “รู้’’ เป็นการ
ระลึกตรงสภาวะของจิต รู้จะเกิดได้เองตามธรรมชาติ เซ่น ความเย็น
ร้อนอ่อนแข็ง แต่ผู้คนที่ขาดการแกฝนจะทิ้ง “รู้’’ ตามธรรมชาติ เมื่อ
แกฝนแล้วจึงจะสามารถรู้ได้ตรงตามสภาวธรรม “รู้’’ ที่ผ่านการ
แกฝนเรียกว่า สระน้ำเป่าลมกลางแจ้ง“สติ, ระลึกรู้”
“คิด” เป็นกระบวนการทางจิตที่ซับซ้อนกว่า “รู้’’ โดยหลัก
การต้องรู้ก่อนคิด เซ่น ตากระทบรูป จักษุวิญญาณทำหน้าที่ เกิด “รู้’’
ที่แตกต่าง การ “รู้’’ ที,แตกต่างเพราะสติมีกำลังแตกต่าง บางคน
“รู้ว่าอะไร” (สัญญา) บางคนรู้ว่าอะไรยังรวดเร็วที่จะนำคิดติดมาด้วย
“รู้ว่าเป็นอะไร” กลไกทางจิตจะรวดเร็วมาก ถ้าไม่มีประสบการณ์
ทางจิตจนชำนาญ จะแยกสองสภาวธรรมนี้ออกจากกันไม่ได้

สระน้ำสำเร็จรูป