วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

น้ำคือชีวิต และ ชีวิตก็คือน้ำ เราสามารถดำเนินชีวิตเรียบง่ายเหมือนสายน้ำได้


คอนฟิกถูเรชันของความคิดทางบวก ย,อมจะเพิ่มพูนกำลังของสติปัญญา เสมือนทรัพย์ภายในที่เพิ่มพูนอริยทรัพย์ขึ้น คอนฟิกกเรชันของความคิดทางลบ ย่อมเพิ่มพูนนิวรณ์ขึ้น สร้างปัญญาเฉโกฉลาดที่จะเห็นแก,ตัว และความสนใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นก็จะลดลง กลายเป็นบุคคลเอาแต่ใจตัว เรียกร้องสิทธิประโยชน์จากผู้อื่นท่าเดียวลักษณะของคอนฟิกกูเรชันทางความคิด จะตัดสินเป็นบวกหรือเป็นลบ อาจจะเข้าใจไต้ง่ายขึ้นฟิล์มถ้าหากนำไปเชื่อมโยงกับปัญญาที่แจกแจงจากตะวันตก กล่าวคือคอนฟิกกูเรชันของความคิดที่ทำงานร่วมกับความจำไต้หรือสัญญา ซึ่งเป็นปัญญาขั้นแรก และคอนฟิกกูเรชันของความคิดที่แสดงออกร่วมกับปัญญาเกี่ยวกับความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การลังเคราะห์ การประเมิน

ตามลำดับรู้จิกคิดรู้หยุดคิดคอนฟิกกูเรชันของความคิดที,เป็นบวกและที'เป็นลบนั้น จะแทรกอยู่ในการดำรงชีวิตเป็นประจำวัน แทรกอยู่ในอิริยาบถน้อยใหญ่แทรกอยู่ในกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนกระทำกัน แทรกอยู่ในกิจวัตรที่เป็นอาชีพ ที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบ ฯลฯคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวก จะนำความถูกต้องมาให้ราวกับปาฏิหาริย์ ทำให้ชีวิตเสมือนกับไม่มีปัญหา แท้ที่จริง ปัญหาถูกแกใ'ขแล้ว เสมือนคนสุขภาพแข็งแรงก็เพราะภูมิต้านทานต้องต่อต้านโรคได้ดี คอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงลบ จะนำความผิดพลาดมาให้ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ กะจิดริดจนถึงเรื่องใหญ่ ราวกับถูกคำสาปแช่งของซาตาน ทำให้ชีวิตเกิดปัญหาจากการทำพูดคิดเรื่องง่ายๆเช่น สระน้ำเด็กสูบลมทรงกลม พูดจาบนโต๊ะอาหารก็ทำให้ผิดใจกัน จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่เดินเข้าบ้าน ไม่เข็ดเท้า ไม่ถอดรองเท้าวางให้ถูกที่ อาจนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้ง ทุ่มเถียง ฯลฯคอนฟิกกูเรชันของความคิด เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าบุคคลจะไปสุคติ หรือทุคติ

 และเป็นสัญสักษ์ที่แสดงว่า บุคคลจะได้สภาวะสันติในปัจจุบ้นชาติหรือไม่คิดไดัเพราะจำไดัการดำรงปกติชีวิตได้อย่างผาสุกสระน้ำยางเป่าลมไม่ก่อให้เกิดปัญหาโกลาหลทั้งปัญหาขนาดเล็กและปัญหาขนาดใหญ่ จะต้องการคอนฟิกกูเรชันของคิดได้และจำได้ที่ถูกกาลเทศะ หรือแม้กระทั้งถูกธรรมที่สัตบุรุษสรรเสริญ คือ ถูกคำนิยาม ถูกเทคนิค ถูกปฏิภาณ ถูกกฎธรรมชาติถูกความต้องการของสังคม ถูกธรรมที่ควรเปีนลองคิดถึงความจริงในชีวิต แม่บ้านเปิดเตาก๊าซต้มนํ้า แล้วไปล้างจาน รดนํ้าต้นไม้ ถ้าจำไม่ไต้ว่ากำลังต้มนํ้าไว้จะทำให้เสียก๊าซไปเท่าไร อ่างน้ำเป่าลมเด็ก ถ้าหากลืมนานผิดปกติอาจเป็นสาเหตุของกานํ้าไหม้ แกงไหม้ ข้าวของเครื่องใช้อายุสั้น และที่สำคัญที่สุดคือ ไฟไหม้ลองคิดดูว่า สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง ไม่ว่าจะทำกิจอะไร ง่ายแค่ไหน จะต้องลืมโน่น ลืมนี่ ทิ้งขว้างของใช้ไม้สอย มีด ช้อน ฯลฯ ความเสียหายจะเกิดจนไม่มีใครอยากให้เขาช่วยทำอะไรอีกต่อไป          สระน้ำเด็ก 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น